Aktiehandel | Artiklar | Placeringar

GAV – Vad betyder GAV och hur används det?

Genomsnittligt anskaffningsvärde, ofta förkortat GAV, är ett begrepp som används inom ekonomi för att beskriva det genomsnittliga priset för en tillgång. Det är ett viktigt verktyg för investerare, eftersom det hjälper till att räkna ut hur mycket pengar som har lagts på en investering i genomsnitt, och därmed kan det användas för att beräkna vinst eller förlust vid försäljning av tillgången. I Sverige är GAV speciellt relevant när det gäller beräkning av skatt på kapitalvinster, som aktier eller fonder. Detta värde blir en grundläggande del i deklarationen och är avgörande för att räkna ut hur mycket skatt som ska betalas på det man eventuellt har tjänat.

Hur beräknas GAV

GAV beräknas genom att man summerar kostnaden för samtliga inköp av en viss tillgång och delar den summan med totala antalet förvärvade enheter. Det är ett sätt att jämna ut priset över tiden, vilket är användbart särskilt när priset på en tillgång kan variera betydligt. Om en investerare har köpt aktier i ett företag vid olika tillfällen och till olika priser, beräknas GAV genom att ta totala köpesumman för alla aktier och dela den med antalet köpta aktier. Denna metod resulterar i en förenklad uträkning av eventuell vinst eller förlust vid försäljning, då man jämför GAV med försäljningspriset. Om försäljningspriset är högre än GAV har man gjort en vinst, och om det är lägre har man gjort en förlust.

Användningen av GAV vid skatteberäkning

I Sverige är användningen av GAV väsentlig när man ska beräkna skatt på kapitalvinster. Kapitalvinstskatten baserar sig på skillnaden mellan försäljningsvärdet och anskaffningsvärdet av en tillgång. GAV är i detta sammanhang anskaffningsvärdet. Det är därför viktigt att ha koll på sitt GAV för att kunna deklarera korrekt. För många investeringar, som aktier och fonder, måste man betala skatt på vinsten vid försäljning, vilket i Sverige oftast är 30% av vinsten. Genom att känna till sitt GAV, kan investeraren räkna ut vinsten, det vill säga skillnaden mellan försäljningspriset och GAV, och därigenom beräkna hur mycket skatt som ska betalas.

GAV vid köp och försäljning av fonder

GAV är extra relevant för dem som handlar med fonder. Eftersom fondandelar ofta köps vid flera olika tillfällen och till olika priser, är GAV ett användbart verktyg för att hålla reda på det genomsnittliga priset per andel. Beräkningen av GAV blir också grunden för att räkna ut den skattskyldiga vinsten vid försäljning av fondandelar. När man köper och säljer andelar i en fond, justeras GAV varje gång genom att ta hänsyn till det nya inköpspriset och det nya antalet andelar. Detta gör det möjligt för investeraren att alltid ha en aktuell siffra för sitt genomsnittliga anskaffningsvärde, vilket förenklar beräkningarna vid försäljning.

Strategier för att hantera GAV

Investerares användning av GAV kan variera beroende på deras strategi och mål. En långsiktig investerare kanske inte är lika bekymrad över de hanterar GAV jämfört med en som gör frekventa affärer. För den oftare handlaren kan en bra hantering av GAV minska skattebördan. Genom att exempelvis sälja de andelar med högst GAV först minimerar man vinsten och därmed även skatten. Det är även möjligt att använda sig av förlustavdrag, där man använder sig av en realiserad förlust för att minska skatten på en vinst. Genom att kompensera förluster mot vinster kan man justera sitt GAV på ett sätt som är fördelaktigt ur ett skatteperspektiv. I slutändan är kunskapen om GAV och hur den påverkar skatteberäkningen grundläggande för alla som gör investeringar. Att ha en klar och noggrann beräkning av sitt genomsnittliga anskaffningsvärde säkrar att man inte betalar mer i skatt än nödvändigt och att man har en realistisk bild av sina investeringars prestation över tid.

Lämna en kommentar